Rendszerüzenet

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ!

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!
Alulírott ajánlatkérő, jelen dokumentumban részletezett személyes adataim önkéntes megadásával kérem az Euro-Sales Biztosítási alkusz Kft.-t, hogy számomra a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben hivatkozott és az abban megfogalmazott jogszabályi követelményeknek mindenben megfelelő tartalmú ajánlatokat kérjen be a biztosító társaságoktól.

Jelen adatközlő kitöltése semmilyen szerződéskötési kötelezettséggel nem jár!

Jelen adatközlőben szereplő adatokat kizárólag a biztosító társaságoktól történő ajánlatkérés céljából használjuk fel!

FONTOS KÉRDÉSEK

Mely jogszabályok módosultak?

2017. január 1. napjával az alábbi, szakmát érintő jogszabályok módosultak:

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2019.10.24. A Kormányrendelet módosult!

Kinek kötelező a felelősségbiztosítási szerződés megkötése?

 • Építész tervezőnek 6/A § (1) a)
 • Szakági Tervezőnek 6/A § (1) a)
 • Fővállalkozó kivitelezőnek 6/A § (1) b)

Egyszerű bejelentéssel érintett lakóépület tekintetében, ha azt nem természetes személy és nem saját lakhatása céljából végzi.

A felelősségbiztosítás-kötési kötelezettség kiterjed a határon átnyúló szolgáltatást végző, szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatókra is. 6/A § (2)

Alvállalkozó vonatkozásában is kell biztosítási fedezettel rendelkezni?

Igen, a Kormányrendelet kötelezően írja elő az alvállalkozói kiterjesztést mind az építész és szakági tervezők, mind a fővállalkozó kivitelezők vonatkozásában. A biztosító társaságtól kérni kell az alvállalkozói kiterjesztést. 6/B § (2) a), 6/B § (3) a), b)


Mikorra kell rendelkezni a biztosítási szerződéssel?

 • a tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor, 6/A § (3) a)
 • a fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor 6/A § (3) b)

Milyen tevékenységre kötelező a felelősségbiztosítási szerződés megkötése?

 • Tervezés 6/B § (2) a)
 • Tervezői művezetés 6/B § (2) b)
 • Építőipari kivitelezési tevékenység 6/A § (1) b)
 • Felelős műszaki vezetői tevékenység 6/B § (3) c)

Mire kell fedezetet nyújtania a biztosításnak?

Tervezők esetében

 • Dologi kár 6/B § (1)
 • Személyben történő károkozás 6/B § (1)
 • Tervezői művezetéssel okozott kár 6/B § (2) b)

Kivitelezők esetében:

 • Dologi károk 6/B § (3) a)
 • Harmadik személyeknek okozott károk 6/B § (3) b)
 • Felelős műszaki vezető által okozott károk 6/B § (3) c) 

Milyen felelősségbiztosítási limitekkel kell rendelkeznie a szerződésnek?

Tervezők esetében:

50 millió Ft beruházási költségkeretig - 2 millió Ft/kár, 6 millió Ft/tartam 6/C § (1) aa)
50 – 100 millió Ft közötti beruházási költségkeret esetében - 5 millió Ft/kár, 15 millió Ft/tartam 6/C § (1) ab)
100 millió Ft feletti beruházási költségkeret esetében - 10 millió Ft/kár, 30 millió Ft/tartam 6/C § (1) ac)

Kivitelezők esetében:

 • 50 millió Ft beruházási költségkeretig - 10 millió Ft/kár, 30 millió Ft/tartam 6/C § (1) ba)
 • 50 – 100 millió Ft közötti beruházási költségkeret esetében - 20 millió Ft/kár, 60 millió Ft/tartam 6/C § (1) bb)
 • 100 millió Ft feletti beruházási költségkeret esetében - 30 millió Ft/kár, 90 millió Ft/tartam 6/C § (1) bc)

Mit jelent a beruházási költségkeret?

Beruházási költségkeret alatt a beruházásnak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés e) pontja alatti költségkeretét kell érteni.

Meddig kell fenntartani a szerződést?

Tervezők esetében:

Az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra. 6/D § a.)

Kivitelezők esetében:

Legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra. 6/D § b.)

A már hatályban lévő felelősségbiztosítási szerződést fel kell mondani és újat kell kötni?

Nem minden esetben, több biztosító társaság is vállalja, hogy a már hatályban lévő felelősségbiztosítási szerződéseket átdolgozza a kormányrendeletnek megfelelően. Javasolt a biztosító társaság megkeresése.

Határozatlan tartamú szerződést kötöttem, egyszerre több, egyszerű bejelentéshez kötött beruházáshoz is feltölthetem az e-naplóba?

Alap esetben nem. A felelősségbiztosítási limit egyetlen beruházás kapcsán kell rendelkezésre álljon. Amint egy határozatlan tartamú szerződés, több projekthez is becsatolásra kerül, egyetlen limit összegen fog osztozni több építtető, így egy káresemény esetén, hiába volt érvényes felelősségbiztosítási szerződés, a felelősségbiztosítási limit már lehet kimerült a kár időpontjában. Bizonyos társaságok esetében, projektekre fedezetet lehet vásárolni plusz díj ellenében, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Illetve, ha teljesen meg kívánunk felelni a jogszabályi rendelkezésnek, projekt alapú szerződést is lehet kötni, itt minden egyes projekt vonatkozásában külön-külön rendelkezésre áll a felelősségbiztosítási limit.

Határozatlan tartamú szerződést kötöttem, de csak egyetlen projektet terveztem, kiviteleztem, magától megszűnik a szerződésem?

Nem, a határozatlan tartamú szerződés díját, évről-évre meg kell fizetni. A szerződés felmondására a biztosítási évfordulót megelőzően 30 nappal van lehetőség a biztosítónak írásban, igazolható módon megküldött formában. Csak a határozott vagy ”projekt alapú” biztosítások rendelkeznek egy egyszeri díjjal, amit nem kell évről-évre megfizetni.

2017. január 01. napját megelőzően kezdődött a beruházás, kell felelősségbiztosítással rendelkezni?

A kormányrendelet az átmeneti eseteket úgy szabályozza, hogy a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés esetén:

a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor, 7/A § (1) a.)
b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 16-át követően kerül sor. 7/A § (1) b.)

Építés-szerelés (ÉPSZER) biztosítással rendelkezem, szükséges ezen felül felelősségbiztosítást kötnöm?

Igen, mert az építés-szerelés biztosítás nem felelősségbiztosítás, hanem a kockázatviselés helyén lévő, biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett károsodására nyújt fedezetet. Ezen vagyontárgyak lehetnek a beruházás tárgyát képező épületek, építmények, a munkavégzés eszközei, beépítésre váró épület tartozékok, berendezések. Az ÉPSZER biztosításhoz köthető általános felelősségbiztosítás, kiegészítő fedezetként, azonban az nem egyenlő a Kormányrendelet által elvárt fedezettel.

Felelősségbiztosítást külön-külön a dolgozókra is lehet kötni, vagy csak a kivitelező cégre, vagy az adott építési projektre?
A felelősségbiztosítási szerződés megkötésének kötelezettje az a vállalkozási forma (egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás), mely vállalkozás az építtetővel szerződik. Külön a dolgozókra nem lehet szerződést kötni, a felelősség az építtetővel szerződő vállalkozóé, így a felelősségbiztosítás is a vállalkozót fogja menetesíteni olyan kár megfizetése alól, melyért felelős.

Mely jogszabályok írják elő a biztosítás megkötésének kötelezettségét?

2017. szeptember 1. napjától villanyszerelők és a víziközmű-bekötést végző személyek vonatkozásában:

 • 219/2017. (VII.31.) Kormányrendelet A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről
 • 220/2017. (VII.31.) Kormányrendelet víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

Minden villanyszerelőnek felelősségbiztosítással kell rendelkezni?

Nem!

A Kormányrendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során – a Kormányrendelet 2. melléklet szerinti - tevékenységet folytat.

Mely villanyszerelőknek kell felelősségbiztosítással rendelkezni?

A 219/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet 1. § kötelezővé teszi a nyilvántartásba vett szakemberek számára, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek az alábbi tevékenységekre:

 • villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (fázisonként legfeljebb 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozó-berendezésre);
 • villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (feszültségszint korlátozása nélkül).

Minden vízszerelőnek felelősségbiztosítással kell rendelkezni?

Nem!

A 220/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során – a Kormányrendelet 2. melléklet szerinti - tevékenységet folytat.

Mely vízvezeték szerelőknek kell felelősségbiztosítással rendelkezni?

A 220/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet 1. § kötelezővé teszi a nyilvántartásba vett szakemberek számára, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek az alábbi tevékenységekre:

 • Ivóvíz-bekötővezeték építése és kivitelezése
 • Szennyvíz-bekötővezeték építése kivitelezése

Milyen összegre, felelősségbiztosítási limitre kell a biztosítást megkötni?

Villanyszerelők esetében a 219/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet 2 § (2) bek. b.) pontja rögzíti, hogy legalább 1 millió Forint felelősségbiztosítási limit szükséges.

Vízmű-bekötést végzők esetében a 220/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet 2 § (2) bek. b.) pontja rögzíti, hogy legalább 1 millió Forint felelősségbiztosítási limit szükséges.

Előírnak a jogszabályok speciális biztosítási feltételeket villanyszerelőknek és vízmű-bekötést végzőknek?

Nem, a jogszabályok csak a felelősségbiztosítási limit összegének minimumát határozzák meg, 1 millió Forintban.

Villanyszerelőként, vízmű-bekötést végzőként már rendelkezem általános felelősségbiztosítással, az megfelel a Kormányrendelet előírásának?

Nem, az általános felelősségbiztosítás a szerződésen kívüli, külső harmadik személyeknek okozott károkat téríti. Például: A lakóházunk előtti síkos járdán elcsúszik egy járókelő.

Villanyszerelőként, vízmű-bekötést végzőként milyen meglévő felelősségbiztosítással tudok megfelelni a Kormányrendelet rendelkezéseinek?

 • Amennyiben rendelkezik általános, szolgáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítással együtt és a felelősségbiztosítási limit minimum, káronkénti 1 millió Forint megfelel a Kormányrendelet rendelkezéseinek, de csak akkor, ha a Kormányrendeletben írt tevékenységek (Ivóvíz-bekötővezeték építése és kivitelezése, Szennyvíz-bekötővezeték építése kivitelezése, villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése) nem esnek a szerződésben kizárás alá!

Semmilyen felelősségbiztosítással nem rendelkezem, kínálnak a biztosító társaságok speciális terméket villanyszerelőknek és vízmű-bekötést végzőknek?

Igen! Már több társaság is kínál speciális konstrukciókat, mind a két szakma művelői számára.

Lehetséges az 1 millió Forintnál nagyobb felelősségbiztosítási limitet is választani?

Igen, sőt érdemes is, hiszen a felelősségbiztosítást alapvetően nem azért kell megkötni, hogy a jogszabálynak megfeleljünk, hanem a fő cél, hogy egy megalapozott kárigény kapcsán biztosítási védelemmel rendelkezzünk. Nem szabad elfelejteni, hogy egy 1 millió Forintos limit esetében, az 1 millió Forint, a biztosító térítési kötelezettségének a felső határa, az ezen felüli kárigényekért nem áll helyt!

Milyen károk esetében fizet a biztosító, ha villanyszerelőként, vízmű-bekötést végzőként felelősségbiztosítással rendelkezem?

Fontos, hogy az egyes biztosító társaságok feltétel rendszerei különböző szolgáltatásokat tartalmaznak! A károk lehetnek dologi károk, személyi sérüléses károk és tisztán vagyoni károk, melyeket a tevékenységet végző a tevékenység végzése, szerződésének teljesítése kapcsán okoz.

Milyen időtartamra kell villanyszerelőknek és vízmű-bekötést végzőknek felelősségbiztosítással rendelkezni?

Villanyszerelők:

Mindaddig, amíg a 219/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet 1 § - ában meghatározott tevékenységet (a villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése) végzi.

Vízmű-bekötést végzők:

Mindaddig, amíg a 220/2017. (VII. 31.) Kormányrendelet 1 § - ában meghatározott tevékenységet (Ivóvíz-bekötővezeték építése és kivitelezése, szennyvíz-bekötővezeték építése kivitelezése) végzi.

Mindkét szakterület számára javasolt a felelősségbiztosítást folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a biztosítás megszűnése vagy megszűntetése után jelentenek be a biztosítás hatálya alatt történt káreseményt, melyre a biztosítás már nem fog fedezetet nyújtani.

Gázkészülék csere ellenőrzését végző személyek

Milyen jogszabály írja elő a felelősségbiztosítás kötési kötelezettséget?

A 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 1-es számú mellékletének 6.9. pontja írja elő a biztosítás kötési kötelezettséget.

Pontosan mikor és kinek kell biztosítással rendelkezni?

Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzése kapcsán szükséges felelősségbiztosítással rendelkezni az ellenőrzést végző tervező mérnöknek.

Milyen szakmai tartalommal szükséges felelősségbiztosítást kötni?

A jogszabály minimum évi 2 millió Forint felelősségbiztosítási limitet követel meg a tevékenység végzésének tartama alatt.

Több lakást vagy nem lakáscélú helyiséget magába foglaló ingatlan esetében a megkövetelt felelősségbiztosítási limit évi 5 millió Forint.

A(z) Kotelezofelelosseg oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
icon

A BIZTOSÍTÁS A VILLANYSZERELŐK SZÁMÁRA IS KÖTELEZŐ!

TOVÁBBread more
Kapcsolat